Wänskapskors åren 1831 – 1881

 

Det fanns en tradition på 1800-talet att Sällskapet i samband med sommarutflykterna lät smycka platsen med ett emblem. Ett WB-kors i metall som skulle vara minnet av en ljus och vacker dag tillsammans med Bröder och familjer. Vi skall försöka återge när och var dessa kors finns samt lite historia runt dessa tillfällen.

 

1831 Vid Svartsjö slott nedsattes ett kors, utresan företågs med ångfartyget Yngve Frej, med pompa och ståt, salut vid avgång samt vid framkomsten, där man mottogs väl.

1832 Ekensberg nedsattes ett emblem.

1833 uppsattes ett emblem vid Herresätet Rydboholm utåt Stora Värtan (Greve Magnus Brahe).

1834 besökte man ånyo Svartsjö slott upptog det nedsatta emblemet från 1831, emedan det blivit skadat, och nedlade detsamma vid det därstädes befintliga Gustaf II Adolfs monument, som ett minne av det förgängliga. Därefter begav sig Sällskapet till en ny plats och planterade ett nytt emblem.

1849 emblemet uppsatt vid Sturehof skänkt av A Johan Fernqvist.

1852 emblem vid Högtidsloge, nedsatt i Wellinge. Skänkt av Carl Blom. 1852-07-04

1853 Steninge skänkt av Carl Wacht.

1855 Näsby Taxinge skänkt av Carl Axel Wallin.

1856 emblem nedsatt vid Skokloster skänkt av Lars Åhlin.

1857 for man med ångfartyget Köping till Näsby Taxinge Herresäte och ägaren Brukspatron Wahrendorff och firade sommarhögtidsdag för andra gången på detta ställe.

Utfärd år 1858 med ångfartyget Carlstad genom Mälaren till Herresätet Mälsåkra för att genomföra sommarhögtidsdagen och där uppsätta ett emblem förärat av Broder Jonsson. Efter sedvanliga ritualer och festande överlämnade Sällskapet 25 riksdaler till Pastorn i församlingen för att fördelas bland de fattige. Detta emblem skänktes av Broder Anders Lundvall.

1859 ställdes den planerade sommarhögtidsdagen i Näsby-Taxinge in i anseende till Hans Maj:t Konungens sjukdom.

Utan detta skedde istället året efter, 1860 genom att besöka Näsby Taxinge Herresäte och dess ägare Baron v Wahrendorff.

1861 beslöt styrelsen att sommarhögtiden skulle genomföras vid Mälsåker Herresäte, där Sällskapet varit en gång tidigare.

1862 emblem nedsattes vid Sällskapets andra besök i Ekensberg i Öfver Enhörna socken. Man sköt salut från fartyget och vid Cidadellet vid utfärden. Vid måltiden var Herr Kammarherren af Forsell slottets ägare inbjuden, men kunde inte närvara, men var med vid den skål Stormästare utbringade för honom. Skålen besvarades av af Forsell som berättade att Fylkes konungarne förr varit egare till Ekensberg der fler träffningar skett, och berget der Emblemet nedsattes kallas efter den tidens anor i lag för Lurberget. Till Kyrkoherden Larsson överlämnades 25 riksdaler att utdelas bland Öfver Enhörnas församlings fattige.

Vid Sommarmötet 1863 gick Sällskapet i prossesion från båten till slottet der enkefru Grevinnan Brahe uppvaktades av Ordens Prelat och Stormästare, skål och tacksamhets betygelse framfördes för att Sällskapet tilläts att fira sin Högtidsdag vid Rydboholm. Vid måltiden insamlades 41 riksdaler 75 öre, herafv tilldelades Östra Ryds fattige en summa av 25 riksdaler som överlämnades till Pastor Strömbek.

1864 sommarhögtid vid Ekensberg, finns inget protokoll från firandet.

Vid sommarhögtidsdagen 1865 som medels ångfartyget Köping till Herresätet Grönsö, serverades en frukost ombord och saluterades vid alla ställen efter vägen der Sällskapet på tidigare Högtidsdagar utplanterat sina Emblem. Vid framkomsten på det hjertligaste emottogs och välkomnades af Egaren på stället Herr Härads höfding Ehrenheim som hela dagen med synnerligen välvilja deltog i Sällskapets högtid. Broder C E Andersson hade till denna dag föräradt Sällskapet det minneskors som efter gammal sedvänja Sällskapet planterat såsom ett minne efter sig på de ställen detsamma besöker. Med anledning av den stora olycka som drabbat våra landsmän i Carlstad genom nämnde stads nyss timade brand föreslogs en insamling som inbringade 101 riksdaler som med första skulle Nödhjelpscommiten i Carlstad tillställas. Som vanligt glömde Sällskapet ej heller denna gång de fattiga i den församling hvarest de blifvit så gästfritt emottagena utan överlämnade till Pastorn i detta ändamål 25 riksdaler.

Vid WB:s Sommarhögtidsdag 1866 nedsattes emblem i Näsby i Täby socken skänkt av Carl Anders Wallin. Ångbåten Köping tog Sällskapet förbi Kastellet varvid flagghälsning och fyra skott från batteriet avgavs, lite längre fram på den klippiga Fjäderholmen der Sällskapet har ett emblem sedan sina yngre dagar saluterades för detsamma, färden fortsatte sedan till det i Täby socken vid en liten vik till Saltsjön, naturskönt belägna gamla Herresätet Näsby där Sällskapet på det hjärtligaste välkomnades af den gamle vördnadsvärde egaren Hr General af Klercker hvicken under hela tiden medan Sällskapet gästade hans gods, med liflig glädje oförställd tillfredsställelse deltog uti hela Högtidfesten. Sedan Sällskapet ordnats i processionen upptågades till en i närheten af sjön befintlig kulle omskuggad af syrenhäckar och där planterades det vanliga Emblemet som Broder Wallin förärat Sällskapet. Dessförinnan förrättades af Ordens Biskopen v de Burg gudstjenst hvaruti icke allenast Sällskapet utan en stor mängd af ortens allmoge deltog. Kl 5 kallades till måltid der General Klerk och presterna i församlingen vore inbjudena, framställdes bålar och nu började skålarna för Kungen, ställets egare, Ordensbiskopen, Stormästaren, Sällskapets styrelse, mfl. Generalen älskade ljud och förklarade sig benägen, om Sällskapet det tillät att ingå i Orden och hvilket föranledde Styrelsen att såsom Hedersledamot tilldela Generalen af Klerker 7:e gradens decoration hvarför han djupt rörd tackade. Insamlingen företogs härefter till de fattige och uppgick till 27 riksdaler 2 öre hvaraf öfverlämnades till pastor Jonsson 25 riksdaler att af honom utdelas till de fattiga inom Täby församling, och för hvilken gåva han tackade. Under skämt och glam och lekar hade tiden nu så framskridit att det var dags för Sällskapet att åter äntra ångbåten för hemfärd.

Sommarhögtidsdag år 1867 var Sällskapet för tredje gången till Herresätet Näsby Taxinge i Södermanland der egaren Öfverintendenten Berg var Sällskapet tillmötes. Sedvanlig pompa och salut utfördes på utresan. Vid framkomsten ordnades en procession upp till det för några år sedan uppsatta Emblem, der Stormästaren Borgmästare Melbin höll ett för tillfället passande tal.

Sommarhögtidsdagen 1868 for man åter till Wellinge med ångfartyget Hållsviken. Som vanligt skänktes 25 kronor till de fattige i Salems församling vilket överlämnades till Församlingens pastor, som nedkallande guds välsignelse öfver detta Sällskaps framåtskridande.

Vid Sommarhögtidsdagen 1869 återvände man för tredje gången med ångfartyget Hällsviken till Rydboholm. Enke Grevinnan Brahe med familj tog emot Sällskapet å borggården, välkomst fraser utbyttes sedan tågade Sällskapet till Korset. Som vanligt överlämnades 25 kronor till de fattige i socken som togs emot av Inspektorn för att tilldelas de fattiga.

Vid Sturehof i Botkyrka socken, 1870 vid Sommarhögtidsdagen firande, antogs färden med ångbåten Hållsviken dekorerad med sköldar och fanor. Man begaf sig till bergshöjden med segelleden nedanför. Som Sällskapet ej hade något minnesmärket vid detta ställe hade Styrelsen å Sällsakapets bekostnad låtit gjuta ett minnesmärke för att uppsättas hvilket nu uppsattes af de Sällskapets Emblem som till minne af sina besök. Efterföljande måltid insamlades det 25 riksdaler till de fattiga i socken som överlämnades till Inspektorn för att dessa hushålla att överlämnas till de fattige i Botkyrka.

1871 firades sommarhögtidsdagen i Wårby. Inget protokoll från firandet.

1872 bestämdes att sommarhögtidsdagen att firas i Rosersberg. Inget protokoll finns från högtiden.

Sommarhögtidsdagen 1874 besökte Sällskapet ånyo Näsby Taxinge Herresäte i Taxinge socken. Ångfartyget Strengnäs förde Sällskapet till plats och ställets egare Herr ÖfverHofintendenten Berg hälsade Sällskapet välkomna. Sedan promenerade Sällskapet till Emblemet som uppsattes för 13 år sedan, tal hölls. Vid senare på eftermiddagen var det skål för egare Berg och Kung samt Sällskapet WB.

1875, firas som vanligt, utresa med ångfartyget Norrtelje till natursköna Dufvik bortom Waxholm tillhörande Posisivndten Herr Jansson, efter att Sällskapet landstiget och marscherat upp till hufvudbyggnaden och mottogs av ställets egare som hälsade Sällskapet välkomna, hvarefter Sällskapet begaf sig till ändamålet utsedt ställe. Ordens Biskop Herr Doktor Lindgren förättade en gudstjenst, efter dess uppsattes Sällskapets minnesmärke, Biskopen bland annat uttalade den önskan att detsamma måtte varda befriad från åverkan. Sedan tågade man tillbaks för att med mat, skålar och lekar och dans roa sig. Ställets egare Herr Jansson hegnades med 5:e Gradens dekoration. Sällskapet förgät ej heller ihågkomma de fattiga, till ställets egare öfverlemnades af Skattmästaren den vanliga gåvan 25 kronor för att utdelas till de fattiga inom Socken.

1876 firades sommarhögtiden på Svartsö, inget protokoll finns från denna högtidsdag.

1877 sommarhögtidsdagen på Steninge Herresäte igen. Inget protokoll finns från högtidsdagen.

Emblem 1879 inga uppgifter var detta är uppsatt, skänkt av Gustaf Fredrik Wirsén

Sommarhögtidsdagen 1881 gjordes en ny resa till Ekensberg med ångfartyget Engsö. Man togs emot av egaren Kammarherren af Forselles, artighets fraser uttrycktes innan Sällskapet tåga upp till Emblemet på Lurberget som nu hade blifvit förnyadt och försedts med ännu ett årtal och datum, efter ett lämpligt tal av Ordförande då såväl Kanslern som Stormästaren ej var närvarande sjöng man psalmen ”Herre signe du och råde…” Som vanligt är samlades in pengar till fattigkassan 8 kr 22 öre. Ur Sällskapets fattigkassa till de fattige i Öfvre Enhörna överlämnades till Inspektoren på Ekensberg 25 Kr för att utdelas till de fattige.

 

På dessa platser har kors uppsats

 • Tre stycken vid Ekensberg i Öfver Enhörna socken
 • Fjäderholmarna.
 • Tre vid Rydboholm utåt Stora Värtan (Greve Magnus Brahe).
 • Sturehof i Botkyrka.
 • Två i Wellinge i Salem socken.
 • Två vid Rosersbergs slott.
 • Skokloster (Greve Brahe, senare von Essen).
 • Wällinge i Uppland.
 • Ängsholmen i Nämdöfjärden
 • Aske i Mälaren (Greve Carl Lewenhaupt).
 • Hörningsholm (Greve Carl Bonde).
 • Margaretelund vid Trälhavet.
 • Östanå vid Furusundsleden.
 • Petersberg utanför Stockholm.
 • Två på Ekensberg vid Mälaren.
 • Liljeholmen
 • 6 st vid Svartsjö slott i Uppland
 • Näsby slott (återfunnet 2020)

 

 

 

Lämna ett svar