Hjälpverksamheten

caritas2Caritas – Barmhärtighet och välgörenhet

Caritas är det övergripande samlingsnamnet som Ordenssällskapet Wänskapsbröderna  (WB) använder för sin välgörenhet. En av grundpelarna, inom WB är hjälpverksamhet till behövande. Den övergripande värdegrunden för WB Caritasverksamhet följer Förenta Nationernas devis om människors lika värde och möjligheter. WB:s Caritasverksamhet bedrivs på det lokala planet under devisen ”Hjälp den behövande”.

I speciellt upprättade stadgar anges vem eller vad som kan få bidrag för vilket ändamål.

Verksamheten sker på det lokala planet där var och en av de 13 lokala WB-sällskapens (Logerna) efter noggrann prövning delar ut medel till behövande. Medlen tas ifrån en s.k. Understödfond. Verksamheten leds av Loges styrelse som till sin hjälp har en ämbetsman, Caritasansvarig, speciellt avsatt för detta hjälparbete.

I samband med Loges årliga Högtidsdag och Logens Årsmöte sker insamling till WB:s Afasifond. Den drivs och administreras av Ordens styrelse i en Storloge, och omfattar samtliga Loger i WB. Afasifonden tillkom i samband med Ordens 150 års jubileum 1977.

Under åren har en stor mängd projekt av olika slag alltifrån smärre ekonomiska bidrag till mer handgripliga åtgärder genomförts. Ansökningshandlingar och frågor kan ställas till caritas@wb-orden.se