Vad är afasi?

Att inte kunna tala är inte detsamma som att inte ha något att säga.

Vad är afasi?
Afasi är en språkskada som oftast uppstått i vänstra hjärnans språkområde.

Afasi innebär tal- och språksvårigheter – kommunikationsproblem- men i många fall även problem med att röra sig på grund av en förlamning på höger sida. Man kan även få problem med syn- och/eller hörselbortfall. De allra flesta får även kognitiva besvär som trötthet, minnesproblem, koncentrationssvårigheter och dålig simultankapacitet.

Man kan ha varierande svårigheter att

 • Uttrycka sina tankar i tal och skrift
 • Förstå det man hör och läser
 • Känna igen siffror och att räkna

Vad kan orsaka afasi?
Om man får en propp i eller blödning från något av hjärnans blodkärl (stroke) förstörs vissa hjärnceller. Om detta inträffar i vänstra hjärnans språkområde kan detta leda till afasi.

Stroke kan utlösas av

 • För högt blodtryck
 • En bristning av ett försvagat kärl s k anerurysm
 • Yttre våld mot hjärnan ( t ex trafik- eller idrottsolyckor) tumörer och inflammationer i hjärnan.

Varje år får ca 30 000 människor stroke. Av dessa får ca 12 000 afasi i varierande omfattning. Allt fler människor i yrkesverksam ålder drabbas av afasi. En annan grupp som ökar är antalet kvinnor som får stroke.

Hur yttrar sig afasin?
Att drabbas av afasi kan yttra sig på många olika sätt, beroende på var i hjärnan skadan inträffar.

 • En del människor har lätt att förstå men svårt att uttrycka sig
 • Andra kan tala flytande men med meningslösa ord/ramsor ofta utan att förstå varken sig själva eller andra
 • En del förstår skrivna ord bättre än talade, men uppfattar i en text bara vissa ord och får därför svårt att förstå sammanhanget
 • För vissa är det svårare att skriva än att prata
 • Vissa har svårt att räkna, känna igen och uttala siffror (Dyskalkuli)

Behov av livslång rehabilitering!
Läkningsprocessen efter en hjärnskada är lång men hjärnan har stor förmåga att kompensera funktionsbortfall.  Därför är stimulans och träning av hjärna viktigt för ett bra rehabiliteringsresultat. Rehabiliteringen kan alltid ske oavsett i vilken ålder man är i när man drabbas och hur omfattande skadan är.

Man blir alltid bättre av rehabilitering och det finns ingen tidsgräns för hur länge den skall pågå. Närståendes insatser är betydelsefulla i rehabiliteringen.

Viktiga rehabiliteringsinsatser!

 • Individuellt stöd och träning av språkfunktioner via logopeder
 • Språklig stimulans i datamiljö, s k Prova På Rum (PPR) som finns i anslutning till afasiföreningarna runt om i Sverige
 • Social samvaro och gemenskap som erbjuds genom olika aktiviteter i afasiföreningarna
 • Stöd och stimulans genom studiecirkelverksamhet som bedrivs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, SV
 • Kurser på speciella folkhögskolor som Afasiförbundet och föreningarna samverkar med.

Många blir ensamma och isolerade!
Den som får afasi blir lätt isolerad. Man tappar självförtroendet då man inte längre kan kommunicera med sin omgivning som man kunde innan afasin. Men isoleringen beror också på att omgivningen har svårt att förstå vad det innebär att få afasi och att bemöta den afasidrabbade på ett bra sätt. Det gäller såväl nära anhöriga som vänner och bekanta.

Man vet helt enkelt inte hur man skall bete sig i kontakt med en människa med afasi.

Lämna ett svar