Uddevalla

Logen Bohus Tre Kronor

Logen Bohus Tre Kronor är en Loge tillhörande Ordenssällkapet Wänskapsbröderna, WB. Ordenssällskapet har en lång historia som började när nio instiftare den 8 december år 1827 till Överståthållarämbetet i Stockholm inlämnade en resolution med stadgeförslag om att få instifta ett Ordenssällskap med namnet Wänskapsbröderna.

Samvaron i de nuvarande 13 Logerna bygger på gamla traditioner och etiska förebilder. Från detta underlag har Sällskapet hämtat sitt symboliska grundmaterial. Detta åskådliggörs genom invigningar och ceremonier, vilka får upplevas i Nio Gradgivningar i kamratlig brödragemenskap.

För att ge den avsedda inlevelsen bygger de olika Graderna på vissa överraskningsmoment – som därför måste hållas hemliga för alla oinvigda.

Varje sammankomst avslutas med en Brödramåltid, som är inriktad på en angenäm kamratlig samvaro medlemmarna emellan.

Grundsatsen om välgörenhet bedrivs inom Brödrakretsen men i huvudsak via utåtriktade insamlingar.

Sedan många år tillbaka har vår huvudsakliga yttre verksamhet gällt människor som drabbats av afasi och talsvårig-heter. Ordenssällskapet har bildat en Afasifond till hjälp och forskning inom detta område.

Varje Loge äger rätt att samla in pengar för andra behov som medlemmarna ser som behjärtansvärda.

LOGEN BOHUS TRE KRONORS TILLKOMST OCH HISTORIA

Logen Bohus Tre Kronor stiftades i Uddevalla den 15 februari 1959 och invigningen skedde under högtidliga former.

Br Birger Dage, vilken tillhört Provinslogen S:t Olof i Norrköping, blev den som efter sin flytt till Uddevalla lyckades entusiasmera ett flertal personer och som tillsammans med av Provinslogen Göta Lejon rekommenderade personer, samlades till sammanträde den 24 oktober 1957. Provinslogens OM Ernst Törnbrink kunde som ordförande klubba fast en interimsstyrelse bestående av Birger Dage, Börje Larsson, Ingvar Arvidsson, Hjalmar Sohlberg och Bengt Olsson. Den 11 mars 1958 bildades en WB-ring under Provins-Kanslern Eric Gustavssons ordförandeskap.

Efter anhållan hos De Nio godkändes att en WB-loge fick instiftas i Uddevalla och dess namn blev Bohus Tre Kronor. Den första styrelsen valdes och fick följande utseende: Kansler Evert Halming, Ordförandemästare Hjalmar Sohlberg, Skattmästare Birger Dage, Sekreterare Bengt Olsson och Intendent Jarl Losjö.

Logen fick genast en förlig vind och utvecklade en livlig verksamhet. Evert Halming nedlade ett mycket stort och uppskattat arbete. När han sedan avböjde återval 1964 valdes Br Birger Dage till Logens Kansler. Logen fortsatte att utvecklas i en sann broderlig anda, 5-årsdagen firades under högtidliga former och med stor anslutning av Bröder med Damer i Odd Fellows Ordenshus samt måltid på Carlia.

1966 bildades Logens Damklubb och den fick genast en god start. Den har därvid bidragit med ett kärleksfullt och uppskattat arbete, med storslagna gåvor av olika slag.

10-årsdagen blev en Högtidsloge, med ett rekordstort deltagande på Bohusgården av Bröder med Damer från Sällskapets övriga Loger. Logen hade instiftat en 10-årsnål som vår Kansler Br Birger Dage fick dela ut till förtjänta Bröder. Logens Damklubb uppvaktade med ett vackert standar, som invigdes vid Högtidslogen.

VAD STÅR LOGEN BOHUS TRE KRONOR FÖR IDAG?

Logen Bohus Tre Kronor har idag ca 80 medlemmar som inbjuds att träffas en fredag i månaden under det så kallade verksamhetsåret. Ordenssällskapets grundtes att verka för Vänskap och för nödställda ligger högt på dagordningen för medlemmarna. Logen har under åren samlat in pengar till olika ändamål i närområdet, exempel är; pengar för utflykter till skolelever, i-pads till elever i behov av särskilt stöd, Saronhuset m.m. Medlemmarna även samlat in pengar till andra ändamål såsom Läkare utan gränser, Operation Smile, Min stora dag m.m.

Logekvällarna är mycket uppskattade av besökarna och Logen erbjuder ett trevligt umgänge i de lokaler där vi träffas. Vår Logelokal ligger på Lagerbergsgatan i Uddevalla, i det så kallade Odd Fellow-huset. Medlemskapet och samvaron är dock inte helt utan krav, medlemmarna förväntas uppträda utifrån de traditioner och den etikett som ett Ordens-sällskap står och verkar för. I dagens samhälle präglat av jäkt och stress erbjuder vi en kväll som många av oss ser som oas i livet. Logen erbjuder också utifrån medlemsantalet och den åldersstruktur som vi har, ett trevligt umgänge unga som äldre medlemmar emellan.

Som medlem i Wänskapsbröderna erbjuds man även stora möjligheter att umgås med människor i olika delar av landet vilket uppskattas inte bara av medlemmarna utan även dess fruar som har möjlighet att följa med på Logernas års-dagar m.m.

Logekvällarna i alla våra Loger i sällskapet är öppna för samtliga medlemmar i Ordenssällskapet.

Lämna ett svar